INFORMACJA DOTYCZĄCA DANYCH OSOBOWYCH PRZEKAZYWANYCH ORX Dariusz Bela

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe jest firma ORX Dariusz Bela z siedzibą w Toruniu, przy ul. Łaziennej 28/6.

Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu Twoich danych osobowych?

Napisz do nas w sprawie danych osobowych na adres e-mail: kontakt@orx.pl

lub na adres pocztowy:

ORX Dariusz Bela ul. Łaziennej 28/6 87-100 Toruń z dopiskiem „RODO” na kopercie.

Skąd mamy Twoje dane?

Otrzymaliśmy je od Ciebie podczas złożenia zamówienia lub zawarcia umowy sprzedaży naszych produktów lub usług.

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych przez ORX Dariusz Bela

Przetwarzamy Twoje dane osobowe w następujących celach:

 • w celu obsługi sprzedaży,
 • w celach marketingowych Administratora,
 • w celach analitycznych i statystycznych,
 • w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi,
 • w celu obsługi reklamacji.

Dodatkowo, przepisy prawa wymagają od nas przetwarzania Twoich danych dla celów podatkowych i rachunkowych. Przetwarzamy też Twoje dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego obowiązku ORX Dariusz Bela, którym jest:

 • windykacja należności; prowadzenie postępowań sądowych,
 • prowadzenie analiz statystycznych dla potrzeb GUS,
 • przechowywanie danych dla celów archiwizacyjnych oraz zapewnienie rozliczalności (wykazania spełnienia przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa).

Czy musisz podać nam swoje dane osobowe?

Wymagamy podania przez Ciebie następujących danych osobowych, aby móc zawrzeć i wykonać umowę kupna sprzedaży z Tobą:

 • nazwa firmy lub imię i nazwisko, NIP, Regon,
 • adres siedziby firmy lub adres zameldowania, adres do doręczeń, itp.
 • e-mail oraz telefon do kontaktu z Tobą w sprawie uszczegulniania zleconego zamówienia

Jakie masz uprawnienia wobec Breve Tufvassons w zakresie przetwarzanych danych? Podmiotom, których dane są przechowywane przysługują następujące prawa:

 • prawo do informacji o przetwarzaniu danych osobowych przede wszystkim o celach i podstawach prawnych przetwarzania,
 • prawo uzyskania kopii danych,
 • prawo do sprostowania ewentualnych niezgodności lub błędów. Ponadto Administrator uzupełnia dane lub je aktualizuje,
 • prawo do usunięcia danych jeśli nie są już niezbędne do realizowania żadnego z celów, dla których zostały zebrane,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania w prawnie uzasadnionych przypadkach.
 • prawo do przenoszenia danych – na tej podstawie, w zakresie w jakim dane są przetwarzane w związku z zawartą umową lub wyrażoną zgodą, Administrator wydaje dane dostarczone przez osobę, której one dotyczą, w formacie pozwalającym na ich odczyt przez komputer. Możliwe jest także zażądanie przesłania tych danych innemu podmiotowi – jednak pod warunkiem, że istnieją w tym zakresie techniczne możliwości zarówno po stronie Administratora jak i tego innego podmiotu.
 • prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych bez konieczności uzasadnienia takiego sprzeciwu,
 • prawo sprzeciwu wobec innych celów przetwarzania danych w prawnie uzasadnionych przypadkach,
 • prawo wycofania zgody w dowolnym momencie, skuteczne na przyszłość,
 • prawo do skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Komu udostępniamy Twoje dane osobowe?

ORX Dariusz Bela nie udostępnia Twoich danych osobowych podmiotom zewnętrznym, chyba, że wynika to z obowiązku prawnego lub związane jest ze świadczonymi usługami przez podmioty zewnętrzne.

Jak długo przechowujemy i przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Przechowujemy Twoje dane osobowe w celach:

 • dochodzenia roszczeń,
 • wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w szczególności podatkowych i rachunkowych,
 • zapobiegania nadużyciom i oszustwom,
 • statystycznych i archiwizacyjnych,
 • okres przetwarzania zależy przede wszystkim od jego celu i może być przedłużony w przypadku, gdy jest to niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa

Czy przetwarzamy Twoje dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający na Twoje prawa?

Twoje dane osobowe w ORX Dariusz Bela nie są przetwarzane w sposób automatyczny.